โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ถวายพระพรในหลวงราชการที่ 10

วันที่ 01 ส.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 229
เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 นายอรุณ  รอดสันติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา
ได้นำคณะ ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธ๊ลงนามถวายพระพรในหลวง
ราชการลที่ 10 วันที่ 29 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 ณ โดยมีกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร
กิจกรรมศาสนพิธี กิจกรรมพัฒนาบริเวณโรงเรียนดังกล่าวข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง