โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

วันที่ 15 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 281
เมื่อวันที่13 มีนาคม 2560 นายอรุณ  รอดสันติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559 โดยท่านผู้อำนวยได้ให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองและพบ
ปะพูดคุยกับผู้ปกครองในเรื่องการเรียนและแนะแนวเรื่องการศึกษาต่อของนักเรียนที่จะจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีการประกาศผลการเรียนของนักเรียน
ทุกระดับชั้นด้วยข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง