โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 ปีการศึกษา2559

วันที่ 03 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 356
เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2559 นายอรุณ  รอดสันติกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา
เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนทรายขาววิทยา และได้
ให้โอวาสแก่นักเรียนที่จบการศึกษาอีกด้วย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง