โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

จำนวนนักเรียน

วันที่ 16 ก.ค. 2563

จำนวนนักเรียน

                                            

                ชั้น                                                              จำนวน

                    ม1                                                                                          61

                    ม2                                                                                          68

                    ม3                                                                                          67

                    ม4                                                                                          35

                    ม5                                                                                          19

                    ม6                                                                                          25

                   รวม                                                                                         275