โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.6/2

วันที่ 17 ก.ค. 2562

สวนสันติธรรมฝั่งทิศตะวันออกทางทิศใต้และใต้เวที

ครูที่ปรึกษา

1. นางวิอาภรณ์  รังสิมันตุชาติ

2. นางนงเยาว์  ไตรเวทย์