โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.6/2

วันที่ 09 ส.ค. 2563

สวนสันติธรรมฝั่งทิศตะวันออกทางทิศใต้และใต้เวที

ครูที่ปรึกษา

1. นางวิอาภรณ์  รังสิมันตุชาติ

2. นางนงเยาว์  ไตรเวทย์