โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.6/1

วันที่ 19 ก.พ. 2562

หน้าหลังอาคารเรียน 3

ครูที่ปรึกษา

1. นางเพ็ญศรี  ทิพย์บุญแก้ว