โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.5/2

วันที่ 21 พ.ย. 2562

สวนสันติธรรมฝั่งทิศตะวันออกทิศเหนือ

ครูที่ปรึกษา

1. นายกิตติพัฒน์  เพชรทองนะ

2. นางอุทุมภรณ์  สังข์ช่วย