โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.5/1

วันที่ 26 มิ.ย. 2562

สวนสันติธรรมฝังทิศตะวันตกทางทิศเหนือ

ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชำนาญกิจ