โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.5/1

วันที่ 24 ม.ค. 2562

สวนสันติธรรมฝังทิศตะวันตกทางทิศเหนือ

ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชำนาญกิจ