โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.5/1

วันที่ 02 เม.ย. 2563

สวนสันติธรรมฝังทิศตะวันตกทางทิศเหนือ

ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชำนาญกิจ