โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.4/2

วันที่ 20 ก.พ. 2563

สวนสันติธรรมฝั่งทิศตะวันตกทิศใต้

ครูที่ปรึกษา

1. นางจุฬารัตน์  ทองยัง

2. นายจเร  บุญชูช่วย