โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.4/1

วันที่ 19 ก.พ. 2562

ทางเข้าโรงเรียนจรดหน้าอาคารเรียน 3

ครูที่ปรึกษา

1. นายคำนึง  ทิพย์บุญแก้ว