โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.4/1

วันที่ 17 ก.ค. 2563

ทางเข้าโรงเรียนจรดหน้าอาคารเรียน 3

ครูที่ปรึกษา

1. นายคำนึง  ทิพย์บุญแก้ว