โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.3/2

วันที่ 21 พ.ย. 2562

หน้าโรงอาหาร

ครูที่ปรึกษา

1. นายประเสริฐ  ด้วงเกื้อ

2. นางสาวจิรารัตน์  นุ่นบุญคง