โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม3/1

วันที่ 17 ก.ค. 2561

หน้าหลังอาคารเรียน 1

ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวสมหมาย  บัวจันทร์

2. นางสาวอาทิตยา  แซ่หลิ้ว