โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.2/2

วันที่ 17 ก.ค. 2563

หน้าหลังอาคารเรียน 2 (สวนวรรณคดี)

ครูที่ปรึกษา

1. นางประไพ  มากจันทร์

2. นายกิตติชัย  ท่ากลาง