โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม1/2

วันที่ 20 ก.พ. 2563

บริเวณรอบโรงยิม

ครูที่ปรึกษา

 1. นายสมยา  มูสิกะ

 2. นางสุกัญญา  มูสิกะ

 3. นายวิลาส  ไตรเวทย์