ม1/2

วันที่ 21 มิ.ย. 2561

บริเวณรอบโรงยิม

ครูที่ปรึกษา

 1. นายสมยา  มูสิกะ

 2. นางสุกัญญา  มูสิกะ

 3. นายวิลาส  ไตรเวทย์