โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.1/1

วันที่ 16 ก.ค. 2563

  บริเวณถนนทางทิศตะวันออก

ครูที่ปรึกษา  1. นางวิยาดา  สงเสน
                     
                  2.นางสาวญาดา  ชาติภิรมย์