โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.1/1

วันที่ 17 ต.ค. 2561

  บริเวณถนนทางทิศตะวันออก

ครูที่ปรึกษา  1. นางวิยาดา  สงเสน
                     
                  2.นางสาวญาดา  ชาติภิรมย์