โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

สัญลักษณ์โรงเรียน

วันที่ 02 เม.ย. 2563