โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

คู่มือประชาชน ร.ร.ทรายขาววิทยา

วันที่ 17 ก.ค. 2563
คู่มือประชาชนโรงเรียนทรายขาววิทยา

           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
       ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบสมัครเข้าเรียน
       ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน

       ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบยื่นความจำนงของเทียบโอนผลการเรียน 
           
            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน

           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบคำร้องขอย้าย แบบ พฐ.19
           
            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือการขอย้ายออกของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำร้องขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิมนักเรียน
              
            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในสังกัด สพฐ. 
            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน

            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบคำขอใช้อาคารสถานที่