โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

สัญลักษณ์โรงเรียน

วันที่ 16 ก.ค. 2563


ธรรมจักร  คือ        คุณธรรม                 หมายถึง  ความคิดตามหลักพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
คบเพลิง    คือ       ปัญญา                    หมายถึง  การศึกษาให้แสงสว่างเป็นปัญญาส่องทางชีวิตให้ประสบความรุ่งโรจน์ไปทั่วสารทิศ
รวงข้าว    คือ         อาชีพ                     หมายถึง  หลักการ  วิธีการ  การประกอบอาชีพให้ได้ผลอย่างดี  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรือง
วงกลมวงเล็กล้อมรอบธรรมจักร  หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา     เพื่อให้ผู้เรียนได้รับซึ่งความสุขอย่างยิ่ง
วงกลมใหญ่        หมายถึง    เป้าหมายใหญ่ของการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  ปัญญา  อาชีพที่ดี
คำขวัญของโรงเรียน          คุณธรรม  ปัญญา  อาชีพ
ปรัชญาของโรงเรียน          สิกขา  นิพพานาย  สํวตตติ   :  การศึกษา  เป็นไปเพื่อความสุขยิ่ง
สีประจำโรงเรียนแดง - ดำ             
                   สีแดง     หมายถึง   สติปัญญา  ความรัก  ความสามัคคี

                  สีดำ       หมายถึง   ความหนักแน่นในความดี  มีคุณธรรม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน       “ คุณธรรมดี   ICT เด่น  เน้นภาษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม ”
อักษรย่อ                                ท.ข.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นตาล