โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

บุคลากรของสถานศึกษา

วันที่ 17 ก.ค. 2563
ข้อมูลครูและบุคลากร  
                ครูประจำการ
 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
1 นายอรุณ  รอดสันติกุล 53 22 ผอ.ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ศษ.ม. การบริหารการศึกษา -
 
100
                 
2 นายวิลาส  ไตรเวทย์ 59 35 ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.3-6 30
4 นางสุกัลยา  มูสิกะ 58 39 ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ์
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา ,  ประวัติฯ ม.1 30
5 นายสมยา  มูสิกะ 58 38 ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.4
20
6 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชำนาญกิจ 38 12 ครู/ชำนาญการ วทบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ม.4-6
40
7 นายกิตติพัฒน์  เพ็ชรทองนะ 33 3 ครูผู้ช่วย อ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย
ม.1, ม.4
40
8 นายคำนึง  ทิพย์บุญแก้ว 51 26 ครู/ชำนาญการ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ม.5-6
30
9 นายสุนทรพิพิธ  สงหนู 52 23 ครู/ชำนาญการ บธ.บ. การจัดการฯ การงานฯ
ม.1-2
20
10 นางอารี  วรรณทิพย์ 55 34 ครู/ชำนาญการ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานฯ
ม.1-ม.6
40
11 นางวิยะดา  สงเสน 56 31 ครู/ชำนาญการ ค.บ. บริหารการศึกษา วิทย์ ม.2,ม.4
ชีวิทยา ม.5-6
30
12 นางสาวสมหมายบัวจันทร์ 48 23 ครู/ชำนาญการ ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ
ม. 1,4,5,6
40
13 นางปิยะนุช  มงคลลิขิต 57 32 ครู/ชำนาญการ กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานฯ
ม.1-3
30
14 นางประไพ  มากจันทร์ 50 25 ครู/ชำนาญการ บช.บ. การบัญชี การงานฯ
ม.1-2
20
15 นางอุทัย  คงสถาน 60 36 ครู/ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย
ม.1, ม.5
30

 
 
 


ที่
ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราช
การ
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
16 นางวิอาภรณ์  รังสิมันตุชาติ 53 30 ครู/ชำนาญการ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สุขศึกษา
 ม.2-3
40
17 นายประเสริฐ  ด้วงเกื้อ 51 25 ครู/ชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ม.1-3
40
18 นางนงเยาว์  ไตรเวทย์ 57 34 ครู/ชำนาญการพิเศษ คศ.บ. คหกรรม การงานฯ
ม.1-3
30
19 นางเพ็ญศรี  ทิพย์บุญแก้ว 48 23 ครู/ชำนาญการ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมฯ ม2, ประวัติฯ ม.4-5,กฎหมายฯ ม.5 30
20 นางจุฬารัตน์  ทองยัง 38 7 ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.3,ม.5,ม.6
กฎหมาย  ม.5
50
21 นายกิตติชัย  ท่ากลาง 32 5 ครู ศษ.บ. ดุริยางคศาสตร์ ดนตรี
ม.1-6
60
                 
 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 21คน คิดเป็นร้อยละ 95.45จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด 1คน
คิดเป็นร้อยละ 4.55
 
 
                ครูอัตราจ้าง
 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน
1 นายจเร บุญชูช่วย 25 1 คบ. พลศึกษา พลศึกษา งบประมาณ
 
               
3 นายพัฒนา ทิพย์กิ้ม 36 11 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 งบประมาณ
 
                พนักงานบริการ-ลูกจ้าง
 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์ทำงาน วุฒิ ขั้น รับผิดชอบ จ้างด้วยเงิน
1 นายชวลิต  สงหนู 58 32 ค.บ. อันดับ ส.2 พนักงานห้องสมุด งบประมาณ
2 นางผการัตน์  พูลจันทร์ 29 4 บช.บ - เจ้าหน้าที่ธุรการ งบประมาณ
3 นายภิรมย์  หิตโกเมท 51 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย - บริการ อุดหนุน
การศึกษา
4 นายอนันตชัย  พิบูลย์ 31 2 มัธยมศึกษาตอนต้น - ยาม รายได้สถานศึกษา