โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทรายขาววิทยา

วันที่ 16 ก.ค. 2563

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 1.นายวัชระพงค์     คงแก้ว          ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.นายวัชรพงค์      ศิริหล้า          ผู้แทนผู้ปกครอง

3.นายสุนทรพิพิธ     สงหนู           ผู้แทนครู

4.นายสุวิทย์        แดงด้วง         ผู้แทนองค์กรชุมชน

5.นายสมโชค       ย้อยยางทอง      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.นายนิติภูมิ        เสนเอี่ยม        ผู้แทนศิษย์เก่า

7.พระสุดรักษ์        รักเมือง         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8.พระสุจินทร์        มีทอง           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

9.นายสุรินทร์        สงหนู           ผู้ทรงคุณวุฒิ

10.นายสมศักดิ์      หนูยิ้มซ้าย       ผู้ทรงคุณวุฒิ

11.นายสุรินทร์       สุขแก้ว          ผู้ทรงคุณวุฒิ

12.นายสุชีพ        ย้อยยางทอง      ผู้ทรงคุณวุฒิ

13.นายเชวง         สงหนู           ผู้ทรงคุณวุฒิ

14.นางธวัลยา        เมืองรอด        ผู้ทรงคุณวุฒิ

15.นายอรุณ         รอดสันติกุล       ผู้อำนวยการโรงเรียน