โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

อัตลักษณ์

วันที่ 17 ก.ค. 2563
“ คุณธรรมเด่น เน้นวิถีพุทธ ”