เป้าประสงค์

วันที่ 21 พ.ค. 2561
เป้าประสงค์  (Goals)
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข