โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

เป้าประสงค์

วันที่ 17 ก.ค. 2563
เป้าประสงค์  (Goals)
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข