โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

พันธกิจ

วันที่ 02 เม.ย. 2563
พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทัศนคติและกระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
2.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3.ส่งเสริมการเรียนวิชาชีพและจัดเรียนร่วมทวิศึกษา