พันธกิจ

วันที่ 19 ก.พ. 2561
พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทัศนคติและกระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
2.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3.ส่งเสริมการเรียนวิชาชีพและจัดเรียนร่วมทวิศึกษา