โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

วิสัยทัศน์

วันที่ 17 ก.ค. 2563
โรงเรียนทรายขาววิทยา  ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕   สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓  กำหนดไว้ในข้อ  ๑๔(๒)  ว่า ให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปรัชญาโรงเรียน คือ   คุณธรรม  ปัญญา อาชีพ   และ อัตลักษณ์ของโรงเรียน   “ คุณธรรมเด่น เน้นวิถีพุทธ ”  เอกลักษณ์ของโรงเรียน   “ ยิ้มไหว้ ทายทัก ” คติพจน์ของโรงเรียนคือ “สิกขา  นิพพานาย  สํวตตติ  :  การศึกษา  เป็นไปเพื่อความสุขยิ่ง”    ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ –  ๒๕๖๒    โรงเรียนได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้ดังนี้
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  (Vision  of school)  
 
มุ่งพัฒนาผู้เรียน สู่คุณธรรม ปัญญา และอาชีพ