โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 17 ก.ค. 2563

                                           
                                                                          ประวัติโรงเรียน  

ประวัติโรงเรียนทรายขาววิทยา

              
๑.          ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนทรายขาววิทยา    ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๗๐  โทรศัพท์ ๐๗๕ – ๗๖๖๕๓๖     แฟกซ์ ๐๗๕ – ๗๖๖๕๓๖  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  นครศรีธรรมราชและพัทลุง   โดยมี นายวิชัย  ราชธานี  ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน
               โรงเรียนทรายขาววิทยา มีที่ดินรวม ๖๐ ไร่ ๑๗ ตารางวา ซึ่งก่อตั้งโดยความคิดริเริ่มของท่านพระครูพิศาลศีลพงศ์ และนายปลื้ม  เทอดเกียรติชาติ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่าย อีกทั้ง หน่วยงาน    ร.พ.ช.นครศรีธรรมราช ได้สร้างสระน้ำขนาดใหญ่ให้    วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๔   ถือเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมี  นายประศาสน์  วิโรภาส   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๔    โดยอาศัยศาลาวัดหัวค่ายเป็นสถานที่เรียนปีการศึกษา  ๒๕๒๔   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคารแบบ 202 ก. จำนวน 1 หลังและส้วม ค.ส.ล. จำนวน ๖ ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา  ๒๕๒๕   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๐๘ จำนวน ๑ หลัง บ้านพัก
ครู จำนวน ๑ หลัง บ้านพักนักการภารโรง    จำนวน ๑ หลัง โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมกับโครงการ ม.พ.ช. ๒ รุ่นที่ ๒
                ปีการศึกษา  ๒๕๒๖   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม ค.ส.ล. จำนวน ๖ ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
ปีการศึกษา ๒๕๒๗   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ CS 217 B จำนวน 1 หลัง 
บ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง (อาคารแฟลต) โรงฝึกงานคหกรรมศิลป์+อุตสาหกรรมศิลป์ แบบอาคาร Gen HI  จำนวน ๑ หลัง   โรงฝึกงานเกษตรกรรม แบบอาคารเกษตร A   จำนวน ๑ หลัง      รวมทั้ง บ่อกรองถังคอนกรีต    โรงสูบน้ำ
ถังประปา และถังเก็บน้ำฝน
 
ปีการ ศึกษา ๒๕๒๘   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบมาตรฐาน
กรมสามัญศึกษา จำนวน ๑ หลัง
ปีการ ศึกษา ๒๕๒๙   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบมาตรฐาน
กรมสามัญศึกษา จำนวน ๑ หลัง และสนามบาสเก็ตบอล
ปีการ ศึกษา ๒๕๓๓   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล. จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครู
ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบ ๒๐๓/๒๗  ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 6 ที่นั่ง  หอประชุม อาคารแบบ ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง
ปีการ ศึกษา ๒๕๓๔   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบมาตรฐาน
กรมสามัญศึกษา บ้านพักภารโรง อาคารไม้ 1 ชั้น จำนวน ๑ หลัง
ปีการ ศึกษา ๒๕๓๕   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น แบบ ๒๐๓/๒๗
จำนวน ๑ หลัง
ปีการ ศึกษา ๒๕๓๖   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน  ตึก ค.ส.ล. ชั้นเดียว 2 หน่วย จำนวน
๑ หลัง  
ปีการศึกษา ๒๕๓๗   โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร แบบ ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง
                ปีการศึกษา ๒๕๓๘   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบมาตรฐาน ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง
 ปีการศึกษา ๒๕๓๙   โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน
๑.๔ ล้านบาท
ปีการศึกษา ๒๕๔๔   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างกองอำนวยการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จำนวน ๑ หลัง
ปีการศึกษา ๒๕๕๕   โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนหนูสู้ภัย จากมูลนิธิปูนซิเมนต์ไทย(SCG)   ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ๑๒ ห้อง จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม และ ปรับปรุงสนามฟุตซอล จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณสื่อการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘๐๐,๐๐๐  บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน  ­๘๓๕,๕๐๐  บาท
              โรงเรียนทรายขาววิทยา มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลทรายขาว ตำบลบ้านราม นอกเขตพื้นที่บริการที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียน คือ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลหัวไทร ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
                ปัจจุบันโรงเรียนโรงเรียนทรายขาววิทยา ทำการสอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒   นครศรีธรรมราชและพัทลุง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ