โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 19 ก.พ. 2562

                                           
                                                                          ประวัติโรงเรียน  

ประวัติโรงเรียนทรายขาววิทยา

              
๑.          ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนทรายขาววิทยา    ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๗๐  โทรศัพท์ ๐๗๕ – ๗๖๖๕๓๖     แฟกซ์ ๐๗๕ – ๗๖๖๕๓๖        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  นครศรีธรรมราชและพัทลุง    โดยมี    นายอรุณ  รอดสันติกุล        ผู้อำนวยการ ชำนาญการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน
               โรงเรียนทรายขาววิทยา มีที่ดินรวม ๖๐ ไร่ ๑๗ ตารางวา ซึ่งก่อตั้งโดยความคิดริเริ่มของท่านพระครูพิศาลศีลพงศ์ และนายปลื้ม  เทอดเกียรติชาติ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่าย