โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ศิลปะ

วันที่ 17 ก.ค. 2563